Chairman
 • Dr. Amulya Sahu
Executive Chairman
 • Dr. Jagannath Boramani
Vice Chairman
 • Dr. Parikshit Gogate
President
 • Dr. Debasish Bhattacharya
Incoming President
 • Dr. Barun Nayak
Secretary
 • Dr. Shrinivas Joshi
Joint Secretary
 • Dr.Deepak Mishra
 • Dr. Jayashree Baruah
Treasurer
 • Dr. Suhas Haldipurkar
International Co-ordinator
 • Dr. Ashok Garg
 • Dr. Rajeev Raut
 • Dr. Peter Kansas(USA)
 • Dr. Bonnie Henderson (USA)
 • Dr. Albrect Henning (Germany)
 • Dr. Miguel Sarabia (Phillipines)
 • Dr. Kadil Jojo (Phillipines)
 • Dr. Johan Hutauruk(Indonesia)
 • Dr. Andika Prahasta (Indonesia)
 • Dr. Syumarti (Indonesia)
 • Dr. Sharif Aamer (Egypt)
 • Dr. Khaled Mansour (Egypt)
 • Dr. Sanduk Ruit (Nepal)
 • Prof. Dr. Ava Hossain (Bangladesh)
 • Prof. Dato Vira Ramani (Malaysia )
 • Dr. Amporn Jongserjeet (Thailand )
 • Dr. Pipat Kongsap (Thailand)
 • Dr. Theeratep Tatyakom (Thailand)
 • Dr. Fayaz Khan (Kenya)
 • Dr. Donald Tan (Honkong)
Chief National Co-ordinator
 • Dr. Satanshu Mathur
National Co-ordinators
 • Prof. Dr. Ragini Parekh
 • Dr. Gopal Arora
 • Dr. Madhuri Dixit
 • Dr. Shekhar Paranjpe
 • Dr. S. P. Singh
 • Dr. Uma Pradhan
 • Dr. BNR Subudhi
 • Dr. Tanaji Morey
 • Dr. Rajesh Joshi
 • Dr. Ashok Nanda
 • Dr. Saroj Tripathy
 • Dr. Gaurav Luthra
 • Dr. Arup Chakravarti
 • Dr. Mahesh Dalvi
 • Dr. Arif Adenwala
 • Dr. Mazhar Sayed
 • Dr. Yogesh Rajguru
 • Dr. Prasad Walimbe
 • Dr. Anil Shah
 • Dr. Kamaljeet Singh
 • Dr. RuchiGoel
 • Dr. Asim Silver
 • Dr. Harsh Bhattacharya.
 • Dr. Millind Killedar
 • Dr. Baban Dolas
 • Dr. Manjiri Malekar-Oak
 • Dr. Swapan Samant
 • Dr. Bagul
 • Dr. Pratyush Ranjan
 • Dr. Shirish Thorat
 • Dr. Sudhir Singh
 • Dr. Umesh Rewanwar
 • Dr. Deepak Megur
 • Dr. Gayatri Katapali
 • Dr. Hemlata
Editor Journal
 • Dr. Ruchi Goel
Web Editor
 • Dr. Ranjit Dhaliwal
Scientific Advisers
 • Dr. Abhay Vasavada
 • Dr. Samar Kumar Basak
 • Dr. M.S.Ravindra
Executive Committee Member
 • Dr. Nita Shanbhag
 • Dr. Parul Shah
 • Dr. Arjun Ahuja