Chairman Dr. Amulya Sahu
Vice Chairman Dr. Jagannath Boramani
Past-President Dr. KPS Malik
President Dr. N. S. D. Raju
Incoming President Dr. Quresh Masakati
Secretary Dr. Parikshit Gogate
Patrons Dr. T. P. Lahane
Dr. R. D. Ravindran
Dr. Debasish Bhattacharya
Dr. Anil Kulkarni
Dr. S. Nataranjan
Dr. Anita Panda
Dr. B. N. Nayak
Dr. Quresh Maskati
Prof. Dr. K. P. S. Malik
International Co-ordinator Dr. Ashok Garg
Dr. Rajeev Raut
Dr. Luther I. Fry (USA)
Dr. Geoffrey Tabin (USA)
Dr. Peter Kansas(USA)
Dr. Bonnie Henderson (USA)
Dr. Francisco J Gutierrez-Carmona (Spain)
Dr. Albrect Henning (Germany)
Dr. Miguel Sarabia (Phillipines)
Dr. Kadil Jojo (Phillipines)
Dr. Johan Hutauruk(Indonesia)
Dr. Andika Prahasta (Indonesia)
Dr. Syumarti (Indonesia)
Dr. Sharif Aamer (Egypt)
Dr. Khaled Mansour (Egypt)
Dr. Sanduk Ruit (Nepal)
Prof. Dr. Ava Hossain (Bangladesh)
Prof. Dato Vira Ramani (Malaysia )
Dr. Amporn Jongserjeet (Thailand )
Dr. Pipat Kongsap (Thailand)
Dr. Theeratep Tatyakom (Thailand)
Dr. Fayaz Khan (Kenya)
Dr. Donald Tan (Honkong)
Editor Journal Dr. Jagannath Boramani
Dr. Mahesh Dalvi
Dr. Arif Adenwala
National Co-ordinator Dr. Satanshu Mathur
Prof. Dr. Ragini Parekh
Dr. Gopal Arora
Dr. Madhuri Dixit
Dr. Shekhar Paranjpe
Dr. S. P. Singh
Dr. Uma Pradhan
Dr. BNR Subudhi
Dr. Tanaji Morey
Dr. Rajesh Joshi
Dr. Ashok Nanda
Dr. Saroj Tripathy
Dr. Gaurav luthra
Dr. Arup chakravarti
Dr. Mahesh Dalvi
Dr. Arif Adenwala
Dr. Mazhar Sayed
Dr. YogeshRajguru
Dr. Prasad Walimbe
Dr. Anil Shah
Dr. Kamaljeet Singh
Dr. Ruchi Goel
Dr. Asim Silver
Dr. Harsh Bhattacharya
Dr. Millind Killedar
Dr. Baban Dolas
Dr. Manjiri Malekar-Oak
Dr. Swapan Samant
Dr. Bagul
Dr. Pratyush Ranjan
Dr. Shirish Thorat
Dr. Sudhir Singh
Editor Journal Dr. Kunwar VS Dhaliwal
Web Editor Dr. Ranjit Dhaliwal
Scientific Advisers Dr. Abhay Vasavada
Dr. Samar Kumar Basak
Dr. M.S. Ravindra
Executive Committee Member Dr. Nita Shanbhag
Dr. Parul Shah
Dr. Arjun Ahuja